Agreements on Administration of Titles to Knowhow
Договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау

V.V. Dmytrenko, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law, Odessa Law Academy National University
2019 Nauka ta Innovacii  
Вступ. Ноу-хау є конфіденційною інформацією у сфері інтелектуальної власності, а це зумовлює, зокрема, специфіку розпоряджання майновими правами на зазначений об'єкт. В теорії зазначено позиції, що існує тільки один договірний спосіб щодо розпоряджання правами на ноу-хау -договір про передачу ноу-хау, але, водночас, під передачею права на ноу-хау розуміють надання права на його використання. Як наслідок, на практиці важко зрозуміти, яку договірну конструкцію використовувати щодо відчуження
more » ... одо відчуження права на ноу-хау та надання права на його використання. Проблематика. Чинне національне законодавство у сфері права інтелектуальної власності не узгоджене, поняття які використовуються в загальному та спеціальному законодавствах для позначення договірних способів розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності, є різними, що зумовлює їх двояке розуміння та нерозуміння основного призначення договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності -розпоряджання майновими правами, а не самими об'єктами права інтелектуальної власності. Відповідно, проблематичним є вибір договірних способів розпоряджання правами щодо ноу-хау, враховуючи, також, специфічний характер об'єкта дослідження, пов'язаний з його конфіденційністю. Мета. З'ясувати можливі договірні способи розпоряджання майновими правами на ноу-хау. Матеріали й методи. Методи наукового пізнання: загальнофілософські (зокрема, діалектичний), загальнонаукові (а саме, формально-логічний, системно-структурний, системно-порівняльний та ін.), спеціальні методи наукового пізнання, що використовуються в юридичній науці (порівняльно-правовий, формально-юридичний, спеціальноправовий тощо). Результати. Здійснено порівняльно-правовий аналіз цивільно-правових договорів, зокрема договорів щодо роз поряджання майновими правами інтелектуальної власності на предмет можливості їх застосування з метою надання у використання та відчуження права на ноу-хау. Висновки. Розпоряджання майновими правами на ноу-хау можна здійснювати за допомогою всіх існуючих договірних способів, визначених для об'єктів права інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України. Разом з тим, оскільки свобода договору є однією з фундаментальних засад цивільного законодавства, окреме виділення договору про передачу ноу-хау має право на існування, однак в предметі такого договору необхідно чітко вказати, які саме права передбачені за цим договором -надання у використання чи відчуження. Укладаючи договори щодо розпоряджання майновими правами на ноу-хау потрібно враховувати конфіденційний характер ноу-хау. К л ю ч о в і с л о в а: ноу-хау, конфіденційна інформація, договори щодо ноу-хау, ліцензія на ноу-хау, ліцензійний договір щодо ноу-хау, договір про передання (відчуження) майнових прав на ноу-хау.
doi:10.15407/scin15.03.063 fatcat:hlfyfivvq5evra3qipcsnbx5ye