Formation of adjectives referring to human physical traits in the speech of the Svrljig area

Ana Savic-Grujic
2016 Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Pristini  
САЖЕТАК. У раду су представљени придеви којима се у говорима сврљишког краја квалификују особе специфичних телесних особина. Творбеном анализом обухваћено је више од 300 деривата добијених префиксацијом, суфиксацијом и сложено-суфиксалним начином творбе. Посебна пажња посвећена је анализи суфикса, који су представљени у комбинацији
doi:10.5937/zrffp46-12552 fatcat:ksnvz5y2pbfhjd5qfxcuvu7p7e