Serum Matrix Metalloproteinase-9 Is Associated With Depression After Acute Ischemic Stroke

Bizhong Che, Chongke Zhong, Jinzhuo Ge, Ruyi Li, Zhengbao Zhu, Xiaoqing Bu, Tan Xu, Zhong Ju, Jiale Liu, Jintao Zhang, Jing Chen, Yonghong Zhang (+1 others)
2019 Circulation Journal  
Elevated serum MMP-9 levels in the acute phase of ischemic stroke were associated with increased risk of PSD, suggesting an important prognostic role of MMP-9 for PSD.
doi:10.1253/circj.cj-19-0376 pmid:31564697 fatcat:bq3bi6e6lfbynlvrdnukonwltq