Comparatıve Of Agrıcultural Incomes In Musul, Amed And Erzurum Sanjaks Accordıng To Kanunnames In The 1540 (H.947)

Ünal TAŞKIN
2007 Turkish Studies  
ÖZET Osmanlı Devleti'nin vergi sisteminde, ziraî gelirler oldukça önemlidir. Çünkü devlet, ziraî gelirleri askeri, bayındırlık ve idari hizmetlerde kullanmıştır. Osmanlı Devleti, hakim olduğu yerlerde o yörenin kendine has özelliklerine göre her bölgenin yürürlükte olan sancak kanunnameleri ile yönetim tarzları uygulamıştır. Devletin genişliği ve iklim çeşitliliği göz önünde tutulursa bu farklılığın haklı sebeplere bağlı olduğu görülür. ABSTRACT In the tax system of the Ottoman Empire,
more » ... ral incomes were very important. Because state have used it for services of military, public works and administrative. Ottoman Empire have applied administrative methods in which agricultural tax have formed to the provinces that under his rule according to his characteristics, with in the application have been ruled kanunname of sanjak for every regions. If width and climate variety (diversity) of the state is taken consideration, it is seen that this differences depend on rightful reasons.
doi:10.7827/turkishstudies.97 fatcat:7by7hi3c4zdenkapvxyfg7vhoq