Advanced Oxidation Protein Products Exacerbates Lipid Accumulation and Atherosclerosis Through Downregulation of ATP-Binding Cassette Transporter A1 and G1 Expression in Apolipoprotein E Knockout Mice

Zhong-Cheng Mo, Ji Xiao, Shi-Lin Tang, Xin-Ping Ouyang, Ping-ping He, Yun-cheng Lv, Zhi-feng Long, Feng Yao, Yu-lin Tan, Wei Xie, Min Zhang, Dan Liu (+5 others)
2014 Circulation Journal  
doi:10.1253/circj.cj-14-0193 pmid:25262842 fatcat:uamgezuutbfqzmfw2pbsu5jqhy