YENİ NESİL ÖLÇME ARACI FLİPQUİZ

Șeyma Tașlıçay Arslan
2019 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
ÖZ Oyun tabanlı öğrenme, günümüzde eğitimde kullanılan en iyi uygulamalardan biri olarak kabul edilir. Araştırmalar ve ampirik veriler, öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde oyun tabanlı uygulamaları kullanmaları gerektiğini desteklemektedir. Çünkü öğrencileri problem çözme ve eleştirel düşünme konusunda güdüleyerek ders sürecini etkileyen aktif katılım, ilgi, tutum ve akademik başarı üzerinde olumlu etkilerinin olduğu kanıtlanmıştır. Bu araştırma, oyun tabanlı FlipQuiz aracının eğitsel açıdan
more » ... nın eğitsel açıdan tanıtılmasının ve öğretmen adaylarına uygulatılmasının araştırmacı tarafından gözlem yapılarak sonuçlarının aktarıldığı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim yılı Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Ortaöğretim Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenliği bölümlerindeki öğrenciler arasından gönüllülük esas alınarak seçilen 100 öğrenci oluşturmaktadır. Sonuçlara bakıldığında, öğrencilerin FlipQuiz aracının kullanımına yönelik oldukça olumlu düşüncelere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda FlipQuiz aracı öğrencilerin işbirlikli öğrenme ve eleştirel düşünme süreçlerine de katkı da bulunmuştur. ABSTRACT Nowadays game-based learning is considered to be the best practice in education. Research and empirical data support teachers to use game-based applications in the classroom during the teaching process. Because it is proved that game-based applications motivate students in problem solving and critical thinking topics and consequently affect active participation, interest, attitudes and academic achievement regarding teaching process in a positive way. This research is a qualitative study in which the game-based FlipQuiz tool is introduced and applied to the prospective teachers by the researcher and its results are reported through making observation also by the researcher. The study group of research consisted 100 volunteers selected from the Gazi University Faculty of Education students studying in the departments of Turkish Language and Literature, Secondary School Mathematics, Physics, Chemistry and Biology Teaching during the 2018-2019 academic year. Based on the results, it was observed that the students had very positive opinions about the use of the FlipQuiz tool. It was also observed that the FlipQuiz tool contributed to the students' cooperative learning and critical thinking skills.
doi:10.17240/aibuefd.2019..-518445 fatcat:jvydujuypray5bmws2wqx3ha2u