Corporate social responsibility system management of the modern enterprise

Viktor Shyshkin, Zaporizhzhia National University, Oksana Onyshchenko, Vadym Petrov, Tamila Aliieva-Yaroshenko, Zaporizhzhia National University, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaev, Zaporizhzhia National University
2019 Management and Entrepreneurship Trends of Development  
doi:10.26661/2522-1566/2019-4/10-03 fatcat:7fhwiq5ktjgsdasz4ly7dxbgbq