Loyalty within the European Union: A legal or merely a political duty
Lojalnost unutar Evropske unije - pravna ili samo politička obaveza

Maja Lukić-Radović
2018 Anali Pravnog Fakulteta u Beogradu  
ЛОЈАЛНОСТ УНУТАР ЕВРОПС КЕ УНИЈЕ -ПРАВНА ИЛИ САМО ПОЛИТИЧКА ОБАВЕЗА Одредба оснивачких угово ра којом су прописане дужност лојалне (искрене) сарадње држава чланица са комунитарним институцијама и корелативна дужност уздржавања од мера које би угрозиле остварење циљева оснивачких уговора, била је од Римског уговора до данас предмет тумачења Суда Европске уније. Она је послужила као основ за бројна и битна усавршавања и учвршћивања комунитарног правног система, међу којима су утврђивање начела
more » ... тврђивање начела предности права Заједнице, искључиве прећутне надлежности Заједнице у спољним пословима, начела делотворности и др. Чини се да ће на питање да ли је реч о јединственом начелу лојалности или о скупу сродних дужности тек пракса Суда Европске уније у будућности дати коначан одговор. Уколико се прихвати да постоји, чини се да је начело лојалности најсродније начелу аутономије права Европске уније и по значају за развој правног система Европске уније и по томе што се непосредно граничи са сфером државних интереса и политичког живота. Кључне речи: Начело лојалности. -Дужност лојалне сарадње. -Општа начела права ЕУ. -Аутономија права ЕУ.
doi:10.5937/analipfb1803235l fatcat:6nxul4i3f5d25dj2mlyuximq5u