Intramural haematoma and penetrating aortic ulcer -outcome and treatment modalities: Report of four cases

Igor Koncar, Lazar Davidovic, Momcilo Colic, Marko Dragas, Nikola Ilic, Nemanja Menkovic, Maja Vuckovic, Dimitra Kalimanovska-Ostric, Slobodan Cvetkovic, Dusan Kostic
2011 Srpski Arhiv za Celokupno Lekarstvo  
1 Клиника за васкуларну и ендоваскуларну хирургију, Клинички центар Србије, Београд, Србија; 2 Медицински факултет, Универзитет у Београду, Београд, Србија; 3 Служба за радиологију, Клинички центар Србије, Београд, Србија; 4 Клиника за кардиологију, Клинички центар Србије, Београд, Србија УВОД Ин тра му рал ни хе ма том (ИМХ) и пе нетрант ни аорт ни ул кус (ПАУ) су че сти узроци акут ног аорт ног син дро ма. Све ве ћа учеста лост ових па то ло шких ен ти те та при пису је се при ме ни пре ци
more » ... при ме ни пре ци зних ди јаг но стич ких по сту па ка, као што су мул ти слајс на ком пјуте ри зо ва на то мо гра фи ја (MSCT) и маг нет на ре зо нан ци ја, али и ту ма че њу ре зул та та доби је них ис тра жи ва њи ма. Да би смо ука за ли на ра зно ли кост симп то ма, ис хо да и на чи на ле че ња, пред ста вља мо че ти ри бо ле сни ка која су ле че на на Кли ни ци за ва ску лар ну и ендо ва ску лар ну хи рур ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је у Бе о гра ду.
doi:10.2298/sarh1106380k pmid:21858980 fatcat:ytqza3z7snfopandw4n7vz2ati