Türkiye de Özel Sektörde Fazla Mesai: Tobit Modelle İncelenmesi

Mustafa ÜNLÜ, Aslı SELVİ, Şenay ÜÇDOĞRUK BİRECİKLİ
2019 Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Özet Türkiye'de özel sektörde fazla mesai genel itibariyle, 18 yaşını doldurmuş bireyin yapmış olduğu 45 saati aşan çalışmalardır. Makale, özel sektörde bireysel düzeydeki fazla mesai sürelerini kullanan öncü çalışmalardan biridir. Amacı, fazla mesai yapma nedenlerini demografik ve sosyoekonomik değişkenlerle Tobit analiz uygulayarak görmektir. Bu bağlamda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2015 yılında gerçekleştirdiği Hanehalkı İşgücü anketinden elde edilen ham verilerden faydalanılmıştır. Analiz
more » ... lanılmıştır. Analiz sonuçları incelendiğinde kişinin yaşı arttıkça fazla mesainin azaldığı ve konkav bir görünüm sergilediği; eğitim seviyesi arttıkça bireyin fazla mesai süresinde düşme meydana geldiği; çalıştığı iş yerinde çalışan sayısı azaldıkça fazla mesainin arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Fazla Mesai, Tobit Model, Robust Tobit model Jel Kodu: J01, C24 Abstract Overtime in the private sector in Turkey is the working hours which excess of 45 hours performed by individuals aged 18 and over. The article is one of the pioneering studies that use individual-level overtime data in the private sector. Our purpose is to see the reasons for doing overtime by applying Tobit analysis with demographic and socioeconomic variables. In this context, it has benefited from the data obtained from the Household Labor Force survey conducted by the Turkish Statistical Institute in 2015. When the results of the analysis were examined, it was found that while the age of a person increases the overtime will decrease and will shape concave function; as the level of education increases, the overtime will decrease; the decrease in the number of employees at the workplace will increase the overtime.
doi:10.24988/ije.2019341838 fatcat:mig5ew4xbbhwfk6zp7slbymguq