Jeruzalem — miasto pokoju. Przyczynek do teologii zbawienia w psalmach

Tadeusz Brzegowy
1989 Ruch Biblijny i Liturgiczny  
Łódź KS. LECH STACHOWIAK 43 I. R ap p ort, Tablet XI of the Gilgamesh Epic and the Biblical Flood Story. A Refu tation of the generally held View that Genesis 6-9 is based upon a Babylonian Prototype, Tel Aviv 1981. K s. T a d e u sz B rzeg o w y JERUZALEM -MIASTO POKOJU. PRZYCZYNEK DO TEOLOGII ZBAWIENIA W PSALMACH Zbawienie jest pojęciem kluczowym języka biblijnego. Gdy w języku grec kim pojęcie to oddaje jeden termin sodzó, to w hebrajskim autorzy muszą się 1-Por. J. W. R o sło n , Zbawienie
more » ... sło n , Zbawienie jako życie w oparciu o Księgę Psalmów, RBL 39 (1986)177-197; C. L e sq u iv it -P. G r elo t, Zbawienie, STB 1117-23. 2 Por. X. L eon -Dufour, Pokój, STB 700-705. 3 H. C a zelles.Jn gei, DBSuppl IV, 1396.
doi:10.21906/rbl.2018 fatcat:h4fi2btbzfgldfyjhsbfn2naw4