Langjarige achterstand

F. S. Noordhoff, M. J. D. Merens
1918 De Economist  
De Regeering erkent de noodz~kelijkheid ore, ingevM de thans bestaande duurte van nagenoeg alle benoodigdheden na afloop van de crisis voor een belangrijk deel blijft voortbestaan, tot eene verhooging van de sal~rissen van vele ambt.enaren en beambtcn, alsmede van de onderwijzers, in her bijzondcr van die categorie~n, wier bclooning, ook afgezien van de dure tijden, reeds nie~ aan matige eischen voldoet, over te gaan. Memorie van Antwoord Staatsbegrooting-1917.
doi:10.1007/bf02210550 fatcat:5ni5q3mibjd5tca4yejkicksi4