ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Оксана Плужник
2022 Society. Document. Communication  
У статті досліджено сутність поняття «інформаційна компетентність» та його місце у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців за спеціальностями 015 «Професійна освіта», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Проаналізувавши праці вітчизняних та зарубіжних науковців, з'ясовано, що під інформаційною компетентністю розуміють сукупність компетенцій, які дозволяють ефективно користуватись інформаційними технологіями у роботі з інформацією як у друкованій формі, так і в
more » ... . Підкреслено, що важливим чинником формування інформаційно-комунікативної компетентності та забезпечення успішності професійної діяльності майбутнього фахівця є сформована інформаційна культура особистості, яка включає культуру знання оптимальних способів поведінки зі знаками, даними, інформацією, знання механізмів вдосконалення технічних засобів виробництва, зберігання й передачі інформації, вміння працювати з нею та поширювати. Досліджено компоненти інформаційної компетентності з точки зору американських науковців та вітчизняних. В ході дослідження з'ясовано, що вони в цілому мають спільні характеристики. Так американські вчені вбачають складовими інформаційної компетентності: інструментальну, ресурсну, соціально-структурну, дослідницьку та публікаційну грамотність. Вітчизняними науковцями виокремлюються такі складові: інформаційна, комп'ютерно-технологічна та процесуально-діяльнісна компонента. Проаналізовано Стандарти вищої освіти України за спеціальностями 015 «Професійна освіта» та 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» першого (бакалаврського) рівня та визначено їх особливості. З'ясовано, що в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців важливе місце займає блок комп'ютерних дисциплін та дисциплін інформаційно-комунікативного циклу. Також доцільно використовувати в освітньому процесі професійно орієнтовані завдання, в ході виконання яких студент не тільки оволодіває новими вміннями і навичками з дисципліни, а й набуває професійних компетенцій, необхідних в подальшій професійній діяльності.
doi:10.31470/2518-7600-2022-15-333-348 fatcat:4ty4ap5xifex7p6az6bk7xm7ky