Problematyka głuchoślepoty w przestrzeni współczesnej pedagogiki specjalnej w Polsce i Republice Czeskiej

Tomasz Kasprzak
2019 Niepełnosprawność  
Instytut Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Problematyka g³uchooelepoty w przestrzeni wspó³czesnej pedagogiki specjalnej w Polsce i Republice Czeskiej "Jeoeli jesteoe oczarowany piêknem kolorów i dŸwiêków -nie dziêkuj szczêoeciu! Lepiej weŸ moj¹ rêkê bez wstydu i b¹dŸ ze mn¹" [Skorochodova 1960: 204] G³ównym celem pracy jest kompleksowe przedstawienie problematyki g³uchooelepoty w przestrzeni wspó³czesnej pedagogiki specjalnej w Polsce i Republice Czeskiej. Badania nad
more » ... ej. Badania nad osobami g³uchoniewidomymi s¹ niezwykle wa¿ne dla edukacji specjalnej ze wzglêdu na potrzebê znalezienia optymalnych programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych dla tych osób. Poni¿sz¹ analizê przeprowadzono na podstawie przegl¹du polskiej i czeskiej literatury przedmiotu. Rozwa¿ania w artykule koncentruj¹ siê na identyfikacji istotnych zmian w obszarze teorii i praktyki surdotyflopedagogiki. S³owa kluczowe: pedagogika specjalna, osoba g³uchoniewidoma, g³uchooelepta, Republika Czeska Problems of deafblindness in the space of contemporary special education in Poland and the Czech Republic The main aim of the work is to briefly present a comprehensive image of deafness in the space of contemporary special education in Poland and the Czech Republic. Research on deaf and blind people is extremely important for special education due to the need to find evolving education and rehabilitation programs for deafblind people. The following analysis was made on the basis of an overview of the Polish and Czech literature on the subject. The deliberations in the text focus on identifying the essence of changes in the area of surdotyflopedagogy theory and practice. Problematyka g³uchooelepoty w przestrzeni wspó³czesnej pedagogiki specjalnej...
doi:10.4467/25439561.np.19.012.10487 fatcat:rl7ynoaoznbpvg37uh4lnep5jy