GAS CONTENT EXHAUST SPACE OPERATING MINES DONBASU

N. Vergelska
2012 Tektonìka ì stratigrafìâ  
Н.В. Вергельська ГАЗОНОСНІСТЬ ВІДПРАЦЬОВАНОГО ПРОСТОРУ ДІЮЧИХ ШАХТ ДОНБАСУ Рассматривается газоносность отработанного пространства на основании изучения остаточной газовой составляющей, качества и структуры забутованного пространства. На основании исследований определено, что количество газа в отработаном пространстве коррелируется с тектоническими нарушениями в углепородном массиве. The article deals with the exhaust gas content of the space based on the study of residual gas component, the
more » ... lity and structure of the produced space. Based on the studies determined that the amount of gas in space developed correlates with tectonic disturbances in сoal-rock mass. Вступ. Питання видобування метану закритих шахт і відпрацьованих горизонтів, у вуглепородному масиві яких залишилось більше половини первинних ресурсів газу, актуальне. Досвід робіт з видобування та утилізації метану з закритих шахт США, Німеччини, Англії та інших країн свідчить про реальну можливість отримання газовоповітряної суміші із вмістом метану понад 50%, що дозволяє використовувати її для виробництва електроенергії. При відпрацюванні вугільних родовищ частина метану в результаті активізації процесів зміщення гірських порід виділяється у бік земної поверхні, а частина йде у вироблений простір шахт. Проте у вуглепородному комплексі залишається більше половини первинних запасів метану. При цьому в гірському масиві формуються потужні й відносно ізольовані техногенні колектори, які за своїми властивостями фільтрацій наближаються, а іноді і перевершують колектори відомих газових родовищ. Унаслідок цих конкуруючих процесів утворюються своєрідні техногенні геологічні об'єкти, перспективні для видобування шахтного метану. Саме такі тенденції змін геологічних структур підтверджуються успішним світовим досвідом видобування й утилізації метану закритих шахт США, Німеччини, Англії та інших країн. За 200-річний термін розробки вугільних родовищ у Донбасі закрито сотні шахт, до яких добавились десятки в останні десятиліття. Газ, заповнюючи гірничі виробки закритих шахт, створює загрозу комунікаціям, спорудам в результаті вибухів та негативно впливає на здоров'я людини. Визначення газоносності відпрацьованого простору діючих шахт дає можливість додаткового видобування газу, що забезпечує комплексну розробку вуглегазових покладів. Методи та матеріали дослідження. Протягом останніх років було проведено ряд польових і лабораторних досліджень вуглепородних масивів Донецького басейну переважно в Донецько-Макіївському та Красноармійському вуглепромислових районах. Лабораторні дані та їх опрацювання додали до раніше отриманих значний матеріал з петрографії вміщуючих порід, вуглепетрографії, хімії, літології та тріщинуватості вуглепородного масиву. Отримані дані про закономірності поширення газу у непорушених та відпрацьованих вуглепородних масивах, в яких відбувається переформування існуючих вуглеводневих пасток та змінюється водно-газовий режим усього вуглепородного масиву. Найбільш чутливо реагує на новостворені техногенні пустоти відпрацьованих просторів вода середньокарбонових вугленосних відкладів. Вона відзначається високою мінералізацією і має тенденцію до проникнення в більш високі водоносні горизонти прісних вод вуглепромислових районів. В цьому напрямі
doi:10.30836/igs.0375-7773.2012.92441 fatcat:zsdogre3bzeihpyarww72tlgsa