Characteristics of the sorption of aromatic and heterocyclic amino acids by activated coconut carbons with different bulk density

2020 Voprosy himii i himičeskoj tehnologii  
Characteristics of the sorption of aromatic and heterocyclic amino acids by activated coconut carbons with different bulk density ISSN 0321-4095, Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2020, No. 2, pp. 125-133 © ².À. Ôàðáóí, Â.À. Òðèõë³á, Ì.Ì. Öèáà, 2020 ÓÄÊ 577.112.3+661.183.2 ².À. Ôàðáóí, Â.À. Òðèõë³á, Ì.Ì. Öèáà ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÀÄÑÎÐÁÖ²¯ ÀÐÎÌÀÒÈ×ÍÈÕ ² ÃÅÒÅÐÎÖÈÊ˲×ÍÈÕ À̲ÍÎÊÈÑËÎÒ ÊÎÊÎÑÎÂÈÌ ÀÊÒÈÂÎÂÀÍÈÌ ÂÓòËËßÌ Ð²ÇÍί ÎÁ'ªÌÍÎÙ ²ËÜÍÎÑÒ² ²íñòèòóò ñîðáö³¿ òà ïðîáëåì åíäîåêîëî㳿 ÍÀÍ Óêðà¿íè, ì.
more » ... ÍÀÍ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â, Óêðà¿íà
doi:10.32434/0321-4095-2020-129-2-125-133 fatcat:satw3uwic5e2pft2krt6gvkuri