Image Guided Robotic Stereotactic Radiotherapy

Sevil Kilciksiz Cagiran, Ekin Ermis, Ozge Kandemir Gursel
2014 The Medical Journal of Okmeydani Training and Research Hospital  
ÖZET Radyoterapideki pratik uygulamalar son 60 yıl içerisinde oldukça gelişmiştir. Günümüzde rutin olarak, kraniyum ve vücut içerisindeki hedef dokular, hassas konformalite sağlayan iyi kalibre edilmiş iyonizan ışınlarla, tekli veya çoklu fraksiyonlarda ışınlanabilmektedir. Medikal görüntüleme, immobilizasyon teknikleri ve bilgisayar yazılım programlarındaki gelişmeler stereotaktik radyocerrahinin geniş alanlı kullanımına olanak sağlamıştır. Yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknikleri, eksternal
more » ... knikleri, eksternal ve internal referans noktaları ile hedef ve normal doku hareketi saptanarak yüksek konformalite sağlayan planlamalar ile kanser tedavisi yönetimi gerçekleştirilebilmektedir. Bu prosedürler standart radyoterapiden çok daha komplikedir ve normal dokuları iyi koruyarak hedefi daha iyi kapsamayı sağlamaktadır. Bu makalede, radyocerrahinin tarihsel gelişimi, ana prensipleri ve klinik uygulamaları literatür eşliğinde gözden geçirilmektedir. Anahtar kelimeler: radyoterapi, stereotaktik radyocerrahi, cyber knife SUMMARY Image Guided Robotic Stereotactic Radiotherapy The practice of radiation therapy has evolved substantially over the past 60 years. It's now routine to deliver well-calibrated doses of ionizing radiations with precise conformality in single or multiple fractions to targets in the cranium and the body. Advances in medical imaging, immobilization techniques and computer software programs enabled widespread use of radiosurgery. Precise detection of target and normal tissue motion with high resolution imaging techniques, external and internal reference points, cancer management is being achieved with highly conformal plans. These procedures are more complex than standard radiotherapy and provide improved target coverage with greater sparing of normal tissues. This article reviews the historical progress in radiosurgery, the main principles and clinical applications in association with the literature.
doi:10.5222/otd.supp1.2013.003 fatcat:he6rvkjyqnh7pd3zz7o33awqsa