AZIJSKI PACIFIK – GLOBALNI KONFLIKTNI POTENCIJAL

Stanislav Stojanović, Žikica Bardžić
2020 Defendologija  
Rad razmatra Azijsko-pacifi čki region koji sa svojim geopolitičkim i geostrategijskimkarakteristikama spada u red najznačajnijih prostora savremenog sveta, pa dinamikai karakter procesa koji se u njemu odvijaju imaju ogromne implikacije na međunarodnupolitiku. Polazna hipoteza rada jeste da snažni potencijali koje Azijski Pacifi k posedujeotvaraju mogućnost da on postane istinski predvodnik sveukupnog progresa usvetu, ali konfl ikti koji na tom prostoru postoje, od kojih su najdestruktivniji
more » ... najdestruktivniji teritorijalnisporovi, nose isto tako potencijal za konfrontaciju globalnih razmera.Geostrategijski značaj, transportni koridori, ogromne rezerve nafte i gasa, najvećakoncentracija ljudskih resursa, kao i visoka tehnološka dostignuća čine da regionAzijskog Pacifi ka izrasta u jedan od najsnažnijih pokretača razvoja i progresa savremenogsveta. Takva jedinstvena pozicija Azijskog Pacifi ka doprinosi snažnoj koncentracijiinteresa međunarodne politike na taj region. Naravno, Azijski Pacifi k je prostor gde sesukobljavaju i najznačajniji geopolitički i geostrategijski interesi najznačajnih aktera savremenemeđunarodne politike. Te okolnosti čine da u bezbednosnom smislu taj regionbude jedan od bezbednosno najosetljivijih prostora savremenog sveta. Primarni razlozisukoba su ekonomski kao i geostrateške osobenosti tog prostora. Na vrhu brojnih i kompleksnihproblema Azijskog Pacifi ka su konfl iktni odnosi Kine i SAD, koji primarno određujui karakter odnosa u regionu.Autori zaključuju da američko-kineski rivalitet i nadmetanje koji imaju progresivnutendenciju su nezaustavljivi i svojom kompleksnošću teško kontrolisani, tako da postojirealna opasnost radikalizacije njihovih odnosa, uz istovremenu radikalizaciju odnosau celom regionu. Sve to doprinosi da su odnosi u regionu Azijskog Pacifi ka veoma komplikovani,često nejasni i neizbalansirani i potencijalno eksplozovni što bi region ogromnestrateške važnosti gurnuli u lavirint višestruke nestabilnosti čije bi implikacije imale snažanodraz na bezbednost u svetu. Dolazak nove američke administracije najavljuje zaoštravanjenadmetanja SAD sa Kinom kao svojim glavnim takmacem čime se raste neizvesnostu pogledu budućih bezbednosnih trendova na prostoru Azijskog Pacifi ka.
doi:10.7251/def1740001s fatcat:z7ew4uhrpng3xd4hk27ffbl7ze