SCIENTIFIC TRIPS OF PRIVATDOZENTS OF PRE-REVOLUTIONARY UNIVERSITIES IN UKRAINE TO HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF WESTERN EUROPE

Ірина Таможська
2018 Людинознавчі студії: Серія Педагогіка  
УДК 378.22:378.4(477) «.../1917» ТАМОЖСЬКА Ірина -кандидат педагогічних наук, викладач української мови та літератури, Харківський державний автотранспортний коледж, вул. Конституції, 28, Харків, 61003, Україна (itamozska@ukr.net) Бібліографічний опис статті: Таможська, І. (2018). Наукові відрядження приват-доцентів дореволюційних університетів України до закладів вищої освіти та освітніх установ Західної Європи. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка»,
more » ... /38, 307-318. Анотація. У статті висвітлено діяльність приват-доцентів університетів України другої половини ХІХ -початку ХХ ст. під час відряджень до вищих навчальних закладів та освітніх установ Західної Європи. З'ясовано, що наукові відрядження сприяли підвищенню освітнього, методичного та наукового рівня підготовки приват-доцентів. Акцентовано увагу на важливості впровадження в практику діяльності Університету Св. Володимира (м. Київ), Новоросійського (м. Одеса) та Харківського університетів досягнень передового педагогічного досвіду вищих навчальних закладів Західної Європи й педагогічної науки. Зазначено, що закордонне стажування приват-доцентів давало їм право претендувати на вакантні посади в університетах. Ключові слова: дореволюційні університети України, вищі навчальні заклади та освітні установи Західної Європи, наукові відрядження, приват-доценти, підвищення професійного рівня, педагогічний досвід. © Таможська Ірина, 2018 ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. СЕРІЯ «ПЕДАГОГІКА». Випуск 6/38 (2018) 308 Постановка проблеми. Сучасний етап пошуків найбільш ефективних шляхів реформування системи вищої освіти в Україні потребує аналізу вітчизняного та закордонного педагогічного досвіду. Ключовою ланкою успішної освітньої моделі, як і раніше, залишаються висококваліфіковані кадри для наукової та викладацької діяльності. Одним із напрямів підвищення рівня освітньої, наукової та методичної підготовки науково-педагогічних кадрів університетів України залишаються закордонні відрядження до провідних освітніх закладів й установ Західної Європи. Такий набутий досвід можна творчо використати в сучасних умовах реформування вищої освіти для налагодження міжнародних зв'язків вітчизняних університетів з іноземними науково-освітніми установами та іншими інституціями.
doi:10.24919/2313-2094.6/38.120914 fatcat:5a27ndfzpfcmbm6ciehysxh3ji