TÜRKİYE'DE VİYOLA ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Canan ÇEŞİT
2015 The Journal of Academic Social Science Studies  
CORRESPONDING AUTHOR Zafer Kurtaslan TÜRKİYE'DE YAYLI ÇALGILARDA YAY TEKNİKLERİ ÜZERİNE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ ÖZ Bu çalışma Türk çalgı eğitimi yaşantısında lisansüstü düzeyde yapılan yaylı çalgılarda yay kullanımını konu almış lisansüstü tezleri çeşitli başlıklara göre analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında tam metnine ulaşılan 11 tez üzerinde betimsel analiz yapılarak, genel bir yordama yapılmıştır. Yaylı çalgılarda yay tekniklerine ilişkin yapılan
more » ... işkin yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesine yönelik yapılan bu çalışma, nitel bir araştırmadır. Çalışmanın verileri doküman inceleme yoluyla elde edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlarda, yay teknikleri üzerine yapılan lisans üstü tezlerin çoğunun güzel sanatlar lisesi ve müzik eğitimi ana bilim dalında yürütülen keman programına yönelik olduğu; bununla birlikte konu ile ilgi konservatuvarlarda yapılan az sayıda lisans üstü tezin de performansa yönelik olduğu tespit edilmiştir. ABSTRACT This study aims at analyzing the graduate dissertations which are about use of string instruments in Turkish instrument education life. In the scope of the research a descriptive analysis was performed on 11 theses which were obtained. This study is a qualitative study for the examination of graduate dissertations on bow techniques in string instruments. The data of the study were obtained by document analysis. The results of the study show that most of the graduate dissertations on bow techniques are related to the violin program in fine arts high schools and music education departments; however, it has been determined that a small number of graduate dissertations carried out at the conservatories are related to performance.
doi:10.9761/jasss3035 fatcat:36erkc6bdnfshgvizkgfcibkym