A 3D Spherical Panorama Modeling Method Based on Double Projective Geometry

Shuai Liu, Jun Chen, Min Sun, Lingli Zhao, Xiang Wei, Hongwei Guo
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3028421 fatcat:2lo32v4q2vb2damtrdwyeununq