BİR TOPLUMSAL İKTİDAR ALANI OLARAK BEDEN VE "YAŞLANAN BEDENİN" YENİDEN İNŞAASI

Meral TİMURTURKAN, Gönül DEMEZ
2018 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Öz İnsanın yaşamının normal döngüleri arasında bulunan yaşlılık günümüzde bir sosyal sorun olarak tanımlanarak kaçınılması, dolayısıyla geciktirilmesi gereken bir durum olarak algılanmaktadır. Bu durum yaşlılığın toplumsal boyutuna dikkatleri çekmektedir. Çünkü yaşlılığı tanımlayan ve toplumsal hiyerarşide dezavantajlı alanda konumlandıran söz konusu toplumdaki iktidar ilişkilerini belirleyen egemen değerlerdir. Bu anlamda beden politikaları ve bedenin bir tüketim alanı olarak tüketim
more » ... k tüketim toplumundaki konumu da önemli olmaktadır. Buradan hareket eden bu çalışma, günümüz tüketim toplumunda yaşlanma ve yaşlılığı aktif çalışma yaşamında yer alamaması nedeniyle önce dışarıda bırakan yönüyle yeni bir ayrım biçimi olarak ele almaktadır. Ardından yine tüketim ilişkileri içinde tüketici kimliği bağlamında dahil edilen yaşlılık kavramı sorgulanmaktadır. Yani bu çalışma kısaca toplumsal iktidar ilişkileri içinde yaşlılığa yüklenen anlamlar ile sosyal alanda iktidar kaybı olarak tanımlanan yaşlılığa dair pratiklerin piyasa ekonomisi odaklı olarak tartışılmasına dayanmaktadır. Bu çerçevede yaşlılık bir anlamda iktidar kaybı olarak tanımlanıp bir yandan fiziksel boyutuyla tıp alanında, hastalık, sağlık, estetik ve ölümle ilişkilendirilerek ayrıştırılmaktadır. Diğer yandan sosyal, psikolojik ve hukuksal boyutlarıyla güç ilişkileri ve toplumsal eşitsizlik, ayrım ve dışlanma bağlamında tartışılmaktadır. Abstract Aging, which is among the normal cycles of human life, is in our day perceived as a social problem to be avoided and therefore to be kept back. This situation draws attention to the social dimension of the old age. Because what defines aging and places it in a disadvantaged space in the social hierarchy is the dominant values that determine the relations of power in a given society. In this context, body politics and the position of the body within the consumer society as a consumption field also become significant. This study, which is based on that aspect, regards aging and old age in today's consumer society as a new manner of discrimination that excludes them first as they cannot take part in active working life. Then, the concept of old age, which is included in consumption connections as a consumer, is questioned. In short, this study is based on the market economy oriented discussion of practices about old age which is defined in the social field as a loss of power and the meanings attributed to old age within the social power relations.
doi:10.30798/makuiibf.402090 fatcat:lvos5b5zcjdmjdnpy3h25lmv4i