In Situ Raman Study of the Photoinduced Behavior of Dye Molecules on TiO2(hkl) Single Crystal Surfaces

Wei Hang, Sheng-Pei Zhang, Jia-Sheng Lin, Rong-Kun Lin, Petar Radjenovic, Weimin Yang, Juan Xu, Jinchao Dong, Zhilin Yang, Zhong-qun Tian, Jian-Feng Li
2020 Chemical Science  
In dye-sensitized solar cells (DSSCs), the TiO2/dye interface significantly affects photovoltaic performance. However, the adsorption and photoinduced behavior of dye molecules on the TiO2 substrate remains unclear. Herein, shell-isolated nanoparticle-enhanced...
doi:10.1039/d0sc00588f fatcat:sul2nfdar5eibi5qcgoxt4glta