Factors of progress in reading literacy test

Vitomir Jovanovic
2011 Psihološka Istraživanja  
Faktori napredovanja na testu čitalačke pismenosti 1 Vitomir Jovanović 2 Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu Osnovni cilj istraživanja bio je da se identifikuju faktori koji su u najvećoj meri povezani sa napretkom na testu čitalačke pismenosti iz PISA istraživanja. U preliminarni uzorak je ušlo deset škola (N=235) koje su testirane 2009. godine u okviru ciklusa PISA istraživanja. Retestiranje je izvršeno tokom maja 2011. godine, pri čemu su u okviru
more » ... u okviru retestiranja ispitivani intrinzička i ekstrinzička motivacija učenika, školska samoefikasnost, epistemološka uverenja, metakognitivne strategije, socio-ekonomski status, uživanje i sklonost prema čitanju i motivacija i samoregulacija. Ispitivani faktori objašnjavaju 27% varijanse napretka na čitalačkoj pismenosti. Napretku najviše doprinose faktori školske samoefikasnosti, korišćenje adekvatnih metakognitivnih strategija i niska ekstrinzička motivacija. Socioekonomski status objašnjava zanemarljivo malo varijanse napretka, dok se zapazio efekat škole na napredak na čitalačkoj pismenosti (η 2 =7%). Postignuće na čitalačkoj pismenosti pokazuje značajnu povezanost sa školskim ocenama. Učenici koji pohađaju gimnazije napreduju više na čitalačkoj pismenosti u odnosu na učenike koji pohađaju srednje stručne škole. Na osnovu rezultata istraživanja formulisane su preporuke za obrazovnu politiku koje bi vodile povećanju postignuća na čitalačkoj pismenosti. Ključne reči: PISA, čitalačka pismenost, školska samoefikasnost, ekstrinzička i intrinzička motivacija, metakognitivne strategije, mere obrazovne politike
doi:10.5937/psistra1102135j fatcat:n5miefv6lvga7gi6qhvsjy7niq