Criminal legal counterwork of domestic violence in some countries of the European Union

Ulyana Mytnyk
2019 NaUKMA Research Papers. Law  
кРиМіНальНо-пРавова пРоТиДія ДоМашНьоМу НасильсТву в окРеМих кРаїНах євРопеЙськоГо соЮзу У статті досліджено досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству в таких країнах Європейського Союзу, як Велика Британія, Франція, Німеччина та Польща. Розглянуто кримінально-правові норми цих країн, які визначають поняття, види домашнього насильства та перелік осіб, які є потерпілими і кривдниками в контексті кримінального законодавства. Проаналізовано кримінально-правові норми, які
more » ... орми, які регламентують протидію домашньому насильству. Визначено заходи, які застосовуються до кривдників з метою запобігання та протидії домашньому насильству. Досліджено роль та функції поліції в контексті кримінально-правової протидії домашньому насильству. Проаналізовано досвід кримінально-правової протидії домашньому насильству щодо дітей у Польщі. Визначено основні напрями протидії домашньому насильству в Україні, враховуючи відповідний позитивний досвід у Великій Британії, Франції, Німеччині та Польщі.
doi:10.18523/2617-2607.2019.3.83-87 fatcat:yyhoz4ljnffhxp2hviw4yx252i