The tree function and its application
������� ������ �� �� ������������

Yurii Volkov, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University, Natalia Vojnalovich, Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University
2019 Naukovì zapiski. Serìâ: pedagogìčnì nauki  
doi:10.36550/2415-7988-2019-1-183-10-13 fatcat:tv2n7umgzngpxp7vm7ezxjyxzq