AC Flashover Characteristic at the Triple Junction of the Oil-pressboard Insulation

Hao Wen, Lin Cheng, Yi Jiang, Taiyun Zhu, Zhong Chen, Jian Hao
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3035847 fatcat:rbomeceji5dsfbcfd32oz7s6xu