Characteristics of dielectric barrier discharge with different dielectric layer structures

Liu Wei-Yuan, Yue Han, Wang Shuai, Liu Zhong-Wei, Chen Qiang, Dong Li-Fang, Yang Yu-Jie
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.025216 fatcat:4ybxp6ooy5anleykxoy7icas44