Długotrwała odpowiedź na terapię pembrolizumabem

Karolina Łopacka-Szatan
2019 Oncology in Clinical Practice  
Długotrwała odpowiedź na terapię pembrolizumabem Long-term response to pembrolizumab therapy STRESZCZENIE Pacjentka w wieku 53 lat, ECOG 1, bez istotnych obciążeń internistycznych i chorób autoimmunologicznych. Stan po usunięciu zmiany skóry grzbietu -meleanoma, Clark IV. Z powodu przerzutów do płuc i tkanki podskórnej chorą zakwalifikowano do terapii dabrafenib + trametynib (obecna mutacja BRAFV600). Leczenie zakończono po 5 cyklach z powodu progresji. Od maja 2017 roku rozpoczęto terapię
more » ... oczęto terapię pembrolizumabem, początkowo w dawce 2 mg/kg mc., następnie 200 mg co 21 dni. Nie obserwowano istotnej toksyczności. Pacjentka kontynuuje immunoterapię, w listopadzie 2018 roku otrzymała 26 podanie. Na podstawie badań obrazowych stwierdzono częściową odpowiedź. Słowa kluczowe: czerniak złośliwy, leczenie, dabrafenib i trametynib a pembrolizumab ABSTRACT A 53-year-old female patient, ECOG 1, without significant internal health and autoimmune diseases. Removal of the dorsal skin -meleanoma, Clark IV. Due to metastases to the lungs and subcutaneous tissue, the patient was qualified for the therapy with dabrafenib + trametinib (the current BRAFV600 mutation). Treatment was terminated after 5 cycles due to progression. From May 2017 Pembrolizumab therapy was started, initially at a dose of 2 mg/kg body weight, then 200 mg every 21 days. No significant toxicity was observed. The patient continues the immunotherapy, in November 2018, the 26 th cycle was given. On the basis of imaging tests, a partial response was found.
doi:10.5603/ocp.2018.0064 fatcat:xkvuuxt5lvarthb5xmtt5wtwwa