Kromozomal bozuklukların referans test ile doğrulanamadığı durumda iki aşamalı Bayes yöntemiyle performans ölçülerinin değerlendirilmesi

Didem Derici Yıldırım, Bahar Taşdelen, Filiz Çayan, Özlem İzci Ay, Mustafa Ertan Ay
2018 Cukurova Medical Journal  
Öz Purpose: Predicting chromosomal abnormality prevalance and accuracy of diagnostic tests represents a considerable problem when chromosomal disorders could not be verified with gold standard test. Aim of the study was to predict performance of screening tests and chromosomal abnormality prevalance within a bayesian analysis. Materials and Methods: Retrospective study at the Hospital of Mersin University, including pregnants who were admitted to gynecology and obstetrics clinic between August
more » ... nic between August 2014 and August 2015. Within applicants, 1759 gestational's records were utilized who had ultrasound examination and double screening test result in first trimester period. Two stage Bayesian approach was used. In the first stage, people were classified as patient and healthy. In the second stage, people suspected of having disease were examined by a gold standard test. Results: In the situation of known prior information, joint sensitivity and joint specificity were estimated as 77% and 99%. In the case of no prior information, joint sensitivity and joint specificity were estimated as 50% and 97%. Considering Deviation Information Criterion and Monte Carlo Error values together, model under prior information was better than the other. Conclusion: Verification problem will be frequently encountered for screening tests in pregnancy. Performance measures of the tests may be calculated more accurately by utilizing this method. Amaç: Kromozomal anormallik prevalansını ve diagnostik testlerin doğruluğunu tahmin etmek kromozomal bozukluklar altın Standard test ile doğrulanamadığı durumda ciddi bir problemdir. Bu çalışmanın amacı tanı testlerinin performasını ve kromozomal anomali prevalansını bayes analizi ile tahmin etmektir. Gereç ve Yöntem: Ağustos 2014 ve Ağustos 2015 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvurmuş gebeler çalışmaya dahil edilmiştir. Başvuran gebeler içerisinden, birinci trimester dönemde ultrasonografi ve ikili tarama test sonucu olan 1759 gebeye ait kayıtlardan yararlanılmıştır. İki Aşamalı Bayes yöntemi kullanılmıştır. İlk aşamada, bireyler hasta ve sağlıklı olarak sınıflandırılmaktadır. İkinci aşamada ise ilk aşamada hasta ya da sağlıklı olduğuna karar verilen bireylere altın standart test uygulanarak durumları doğrulanmaktadır. Bulgular: Önsel dağılım bilgisi olduğu durumda, birlikte duyarlılık ve seçicilik değerleri %77 ve %99 olarak tahmin edilmiştir. Önsel dağılım bilgisi olmadığı durumda ise, birlikte duyarlılık ve seçicilik değerleri %50 ve %97 olarak tahmin edilmiştir. Sapma Bilgi Ölçütü (DIC) ve Monte Carlo Hata (MC) değerleri birlikte incelendiğinde, önsel bilgi olduğu durumda modele uyum daha iyidir. Sonuç: Doğrulanamama problemi ile gebelikte uygulanan rutin tarama testleri için sıklıkla karşılaşılmaktadır. Tarama testlerinin doğruluğu bu yöntemden yararlanılarak daha doğru şekilde tahmin edilmektedir.
doi:10.17826/cumj.339947 fatcat:5tow6qtodjdt5l2rwqljjo7iay