Investigation of Pneumocystis jirovecii in Respiratory Samples of Immunocompromised Patients with PCR, IFA and Giemsa Staining Methods

İlknur TOSUN, Kurtuluş BURUK, Ruşen DEDE, Neşe KAKLIKKAYA
2013 Mikrobiyoloji Bulteni  
Pneumocystis jirovecii is an important opportunistic agent leading to pneumonia in immunocompromised patients. In this study, the presence of P.jirovecii were investigated by using Giemsa stain, indirect fluorescent antibody (IFA) test and two different nested polymerase chain reaction (nPCR) assays in respiratory samples obtained from 50 immunocompromised patients presenting with respiratory symptoms. The target genes used for nested PCR were mitochondrial large subunit ribosomal RNA
more » ... ) and internal transcribed spacer (ITS) region. P.jirovecii was detected in 7 (14%) and 11 (22%) respiratory samples by IFA and PCR, respectively, although all samples were negative with Giemsa stain. As a result, IFA and PCR were found to be rapid and reliable tests for the diagnosis of P.jirovecii infections and they should better be used together for accurate diagnosis. Sayın Editör, Pneumocyctis jirovecii, özellikle immün sistemi baskılanmış kişilerde ciddi pnömoni etkeni olan atipik fungal bir fırsatçı patojendir. Pneumocyctis pnömonisi (PCP) gelişimi açısından risk altında olan kişiler arasında, HIV pozitif bireyler, malignensili hastalar, immünosüpresif tedavi alan kişiler, transplant alıcıları ve bağışıklık sistemi yetersiz kişiler sayılabilir 1 . Etkin tedavi ve profilaksiye rağmen AIDS dışında immün yetmezliği olan kişilerde bile mortalitenin %15-40 arasında olduğu bildirilmektedir 2 . P.jirovecii kültürde Geliş Tarihi (
doi:10.5578/mb.4292 pmid:23390920 fatcat:wvutxly4pjdm3krhvtdl5twmry