THE CONCEPT AND VARIETIES OF GUARANTEES OF INTERACTIO OF LEGISLATION AND POLITICAL PLURALISM IN UKRAINE

Yu.V. Shapran
2020 Ûridičnij naukovij elektronnij žurnal  
Ю.В., аспірантка кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київський національний університет імені Тараса Шевченка У роботі автором підсумовано високий рівень наукової та практичної потреби дослідження поняття та різновидів гарантій взаємодії законотворчості й політичного плюралізму в Україні. Підсумовано, що гарантії взаємодії законотворчості й політичного плюралізму в наукових дослідженнях розкриваються досить епізодично й абстрактно, переважно крізь призму характеристики стану
more » ... актеристики стану політичного плюралізму в Україні або впливу політичних факторів на вітчизняну законотворчість. Нині в політичній науці представлено широке коло наукових досліджень стану політичного плюралізму в Україні та його впливу на законотворчість, водночас наявними є лише поодинокі правові дослідження саме питань їх взаємодії, в тому числі й крізь призму відповідних гарантій такої взаємодії. Вказане зумовлено досить стрімким і не завжди послідовним становленням політичної системи в Україні, що викликало підвищений інтерес зі сторони вчених -представників політичних наук, які намагались дослідити проблеми й перспективи посилення політичного плюралізму, особливо в умовах розбудови України як демократичної держави, впровадження та розвитку інститутів прямої та представницької демократії, підвищення рівня політичної культури суспільства, розбудови політичної системи в цілому. На підставі аналізу доктринальних підходів до характеристики гарантій взаємодії законотворчості й політичного плюралізму розкрито доктринальне розуміння гарантій взаємодії законотворчості й політичного плюралізму, а також на підставі аналізу вітчизняної практики взаємодії законотворчості й політичного плюралізму узагальнено їх різновиди. Доведено, що гарантії взаємодії законотворчості й політичного плюралізму -це: законодавчо закріплені засоби поєднання законотворчості й політичного плюралізму, їх функціонування на засадах реалізації прав і свобод громадян, охорони правопорядку, інтересів суспільства й держави; засоби забезпечення взаємного функціонування законотворчості й політичного плюралізму; система різноманітних факторів, що забезпечують матеріальне й процесуальне поєднання законотворчості й політичного плюралізму тощо. Виокремлено й схарактеризовано гарантії взаємодії законотворчості й політичного плюралізму в Україні, які узагальнено в межах ідеолого-доктринальних та організаційно-правових. Ключові слова: правоутворення, законотворчість, правотворча політика, політичний плюралізм, гарантії взаємодії законотворчості й політичного плюралізму. The author summarizes the high level of scientific and practical demand for the study of the concept and types of guarantees of the interaction of lawmaking and political pluralism in Ukraine. It is concluded that the guarantees of the interaction of lawmaking and political pluralism in research are revealed quite sporadically and abstractly, mainly through the prism of the characteristics of the state of political pluralism in Ukraine or the influence of political factors on domestic lawmaking. Today, political science presents a wide range of scientific studies of the state of political pluralism in Ukraine and its impact on lawmaking, while there are only a few legal studies of their interaction, including through the prism of appropriate guarantees of such interaction. This is due to the rather rapid and not always consistent formation of the political system in Ukraine, which aroused increased interest from scholars -representatives of political science, who tried to explore the problems and prospects of strengthening political pluralism, especially in Ukraine as a democracy, introduction and development of direct and representative democracy, raising the level of political culture of society, building the political system as a whole. Based on the analysis of doctrinal approaches to the characteristics of guarantees of interaction of law-making and political pluralism, the doctrinal understanding of guarantees of interaction of law-making and political pluralism is revealed, and their varieties are generalized on the basis of analysis of domestic practice of interaction of law-making and political pluralism. It is proved that guarantees of interaction of law-making and political pluralism are: legally fixed means of combination of law-making and political pluralism, their functioning on the basis of realization of rights and freedoms of citizens, protection of law and order, interests of society and state; means of ensuring the mutual functioning of law-making and political pluralism; a system of various factors that provide a material and procedural combination of lawmaking and political pluralism, etc. The guarantees of the interaction of law-making and political pluralism in Ukraine, which are generalized within the ideological-doctrinal and organizational-legal ones, are singled out and characterized. Key words: law-formation, law-making, law-making policy, political pluralism, guarantees of interaction of legislation and political pluralism. Вступ. Гарантії взаємодії законотворчості й політичного плюралізму в наукових дослідженнях розкриваються досить епізодично й абстрактно, переважно крізь призму характеристики стану політичного плюралізму в Україні або впливу політичних факторів на вітчизняну законотворчість. Нині в політичній науці представлено широке коло наукових досліджень стану політичного плюралізму в Україні та його впливу на законотворчість, водночас наявними є лише поодинокі правові дослідження саме питань їх взаємодії, в тому числі й крізь призму відповідних гарантій такої взаємодії. Вказане зумовлене досить стрімким і не завжди послідовним становленням політичної системи в Україні, що викликало підвищений інтерес зі сторони вчених -представників політичних наук, які намагались дослідити проблеми й перспективи посилення політичного плюралізму, особливо в умовах розбудови України як демократичної держави, впровадження та роз-витку інститутів прямої та представницької демократії, підвищення рівня політичної культури суспільства, розбудови політичної системи в цілому. Натомість проблема законотворчості вказаними вченими досліджувалась виключно крізь призму загального процесу розвитку політичної сфери життєдіяльності суспільства, де законотворчість виступає умовою та сферою прояву політичного плюралізму, об'єктом вдосконалення в аспекті поширення політичного плюралізму на процес творення закону. У результаті нині стан дослідження питань гарантій взаємодії законотворчості й політичного плюралізму в Україні, в тому числі і їх поняттєвого розуміння та різновидів, відзначається: -по-перше, надмірною насиченістю досліджень політико-правових аспектів політичного плюралізму, що представлено переважно працями вчених -представників політичних наук;
doi:10.32782/2524-0374/2020-5/6 fatcat:lfawjgyj4jh2vcgskoowaol4ne