Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. Sebastian Wojciechowski, Anna Potyrała, Difin,Warszawa 2014, ss. 262

Maciej Magiera
2015 Przegląd Strategiczny  
Od prze³omu XX i XXI wieku dosz³o do wielu zasadniczych zmian w otoczeniu, w którym funkcjonujemy. Przede wszystkim ostatecznie podwa¿ono trend charakterystyczny dla ostatniej dekady XX wieku, oparty na idei "koñca historii" Francisa Fukuyamy, czego symbolem sta³y siê zamachy na WTC i Pentagon. Ówczesne przekonanie o ostatecznym zakoñczeniu rywalizacji na tle ideologicznym na wzór zimnej wojny okaza³o siê przedwczesne, a z obecnej perspektywy mocno ¿yczeniowe. W konsekwencji ponownie nale¿y
more » ... ponownie nale¿y okreoeliae rzeczywiste uwarunkowania, aby przynajmniej poprawnie rozpoznawaae nowe ryzyka i reagowaae na nie, szczególnie w kontekoecie stosunków miêdzynarodowych, w dobie zaawansowanej globalizacji oraz jak¿e ekspansywnego postêpu technicznego i technologicznego. Proces ten pozostaje jednak wysoce skomplikowany w obliczu coraz bardziej dynamicznie zmieniaj¹cego siê otoczenia, a wrêcz wydaje siê niemo¿liwy do przeprowadzenia (zakoñczenia). Co wiêcej, mo¿na z ca³¹ pewnooeci¹ stwierdziae, ¿e ka¿da taka podjêta próba (analiza) zawsze ulega dezaktualizacji, co nie oznacza, ¿e nale¿y z niej rezygnowaae, lecz w celu u¿ytecznooeci trzeba j¹ systematycznie uaktualniaae. Takiego w³aoenie zadania podjêli siê Autorzy publikacji zbiorowej zatytu³owanej Bezpieczeñstwo Polski. Wspó³czesne wyzwania pod redakcj¹ Sebastiana Wojciechowskiego i Anny Potyra³y, którzy nakreoelili kluczowe determinanty bezpieczeñstwa Polski na pocz¹tku XXI wieku. W s³owie wstêpu Minister Obrony Narodowej -Tomasz Siemoniak -wyodrêbni³ istotne zmiany, jakie zasz³y na przestrzeni ostatniej dekady w zakresie pojmowania bezpieczeñstwa i systemu, który je buduje. Przede wszystkim podkreoeli³ rozszerzenie siê grona podmiotów, dziêki którym mo¿na wp³ywaae na stan bezpieczeñstwa, tym s³owami: "My wszyscy, bez wzglêdu na zajmowane stanowisko i wykonywan¹ pracê, tworzymy ten system. Od nas samych zale¿y, czy bêdzie on dawa³ poczucie bezpieczeñstwa, którego potrzebujemy" (s. 7). Co wiêcej, wskaza³ na przyk³adzie Euro 2012 jak wielce zró¿nicowany, wielop³aszczyznowy i wieloaspektowy, sta³ siê obszar, który dotyka bezpieczeñstwa i jak wiele instytucji wp³ywa na jego spoistooeae. A na koniec przypomnia³, ¿e bezpieczeñstwo Polski nie jest rzecz¹ dan¹ nam raz na zawsze. Z kolei, we wprowadzeniu, w podobnym tonie wypowiedzia³ siê wspó³redaktor ksi¹¿ki -Sebastian Wojciechowski -zaznaczaj¹c, ¿e istniej¹ca teoria bezpieczeñstwa nie zawsze jest w stanie "nad¹¿yae" za ewolucj¹ i dynamik¹ otaczaj¹cych nas zjawisk. Tym samym, zarówno z punktu widzenia praktyka z administracji centralnej i teoretyka ze oerodowiska akademickiego, nadesz³a potrzeba aktualizacji rzeczywistooeci z obszaru bezpieczeñstwa, w tym przypadku z obszaru bezpieczeñstwa narodowego Polski. Poprawnie przeprowadzona analiza wymaga wpierw okreoelenia podstaw teoretycznych, a szczególnie zdefiniowania problemu badawczego, w tym pojêae. Tego zadania podj¹³ siê Ryszard Ziêba, który omówi³ treoeae i zakres terminu "bezpieczeñstwo Polski". Sprowadzi³ je, wydaje siê wbrew powszechnej opinii, przede wszystkim do pewnooeci -stanu przeciwstawnemu zagro¿eniom. W najogólniejszym znaczeniu bezpieczeñstwo mo¿na wiêc okreoeliae jako pewnooeae istnienia i przetrwania, stanu posiadania oraz funkcjonowania i rozwoju podmiotu. Ju¿ chocia¿by z tego punktu widzenia, jak¿e odwa¿nego i innowacyjnego, warto siêgn¹ae do artyku³u i spróbowaae spojrzeae na bezpieczeñstwo z perspektywy Przegl¹d Strategiczny 2015, nr 8
doi:10.14746/ps.2015.1.30 fatcat:wzzl26z6mfgrrlmwfeidpgzw6q