Accounting and Analytical Support of the Intellectual Property Objects Commercialization
Обліково-аналітичне забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності

Halyna Umantsiv, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine, Iryna Martyniv, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
2019 Accounting and Finance  
Обліково-аналітичне забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності Активізація інноваційної діяльності на підприємствах суттєво впливає на збільшення їх доходів завдяки налагодженню ефективного процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Реалізація підприємствами проектів у сфері інноваційної діяльності з притаманними їй ознаками, що відрізняються від традиційного виробництва, обумовлює виникнення нових об'єктів обліку, пов'язаних з комерціалізацією об'єктів
more » ... зацією об'єктів інтелектуальної власності. Економіко-правова природа комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності потребує її науково обґрунтованої ідентифікації як об'єкта обліку з метою підвищення рівня адекватності та транспарентності інформаційного забезпечення управління господарськими процесами підприємства. Метою дослідження є розробка системи обліково-аналітичного забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, що дозволить генерувати управлінські рішення щодо реалізації бізнеспроектів у сфері інноваційної діяльності. Ґрунтуючись на положеннях парадигми бухгалтерського обліку встановлено, що комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності є самостійним об'єктом обліку. Аналіз концептуального розвитку методології бухгалтерського обліку дозволив сформулювати власне визначення обліково-аналітичного забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності. Встановлено, що процес комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності як самостійний об'єкт обліку вимагає розробки системи обліково-аналітичного забезпечення, яка дозволить генерувати управлінські рішення щодо реалізації бізнеспроектів у сфері інноваційної діяльності. Розроблено комплексну обліково-аналітичну систему комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, в основу якої покладено системно-орієнтований підхід, що базується на взаємозв'язку та ієрархії елементів підсистем обліку й аналізу, формує підґрунтя для розробки організаційнометодичних засад обліку та аналізу об'єктів інтелектуальної власності, залучених в економічний оборот. Ключові слова: інтелектуальна власність, інноваційна діяльність, комерціалізація об'єктів інтелектуальної власності, стратегія комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, обліковоаналітичне забезпечення. Activation of innovative activity at enterprise significantly influences the increase of its income by organization an effective process of the intellectual property objects commercialization. The fulfillment of innovative projects by the enterprises, which are not the traditional production, causes the emergence of new accounting objects related to the intellectual property objects commercialization. The economic and legal nature of the intellectual property objects commercialization requires its scientifically substantiated identification as the accounting object in order to increase the level of adequacy and transparency of information support for managing the business processes of the enterprise. * Уманців Галина Вікторівна, доцент кафедри обліку та оподаткування Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ), кандидат економічних наук, доцент. ** Мартинів Ірина Костянтинівна, молодший науковий співробітник Науково-дослідної частини Київського національного торговельно-економічного університету (м. Київ), кандидат економічних наук.
doi:10.33146/2307-9878-2019-3(85)-55-61 fatcat:6e2dgniyazhuleudfudpzqqdvu