Stages of formation of information competence of future mathematics teachers by means of media educational technologies

O. G. Burtseva
2020 Pedagogical sciences: reality and perspectives  
Бурцева О. Г. ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ Сучасний освітній простір неможливо уявити без використання інтернет-технологій, електронних освітніх ресурсів, які сприяють формуванню якостей, необхідних здобувачеві освіти в інформаційно-освітньому середовищі. Великий вплив на навчання підлітків і молоді в інформаційному середовищі мають медіа, від латинського «media» (засіб), нині цей термін вживається як аналог ЗМК
more » ... ся як аналог ЗМК -засоби масової комунікації. Масові медіаосвітні технології дедалі частіше й частіше беруть на себе навчальні просвітницькі функції. Вони є своєрідною «паралельною школою» для учнів, впливаючи як позитивно, так і негативно. Ось чому формування інформаційної компетентності майбутніх учителів засобами медіаосвітніх технологій сьогодні затребуване, як ніколи в освітній діяльності університетів. Це передбачає зовсім інший підхід педагога до передачі знань. Педагог, використовуючи електронні освітні ресурси нового покоління, технологічні прийоми медіаосвіти, зможе вибудувати урок, заняття в активному, інтерактивному режимі. Водночас форма навчального заняття істотно змінюється. Медіаосвітня технологія ґрунтується на використанні вчителем сучасної комп'ютерної техніки, вибудовує таку взаємодію, яка не тільки підготує підростаюче покоління до критичного сприйняття інформації, але й сприятиме розвитку інформаційної та медіакомпетентності особистості в інформаційному середовищі. З огляду на це особливої актуальності набуває проблема формування в учителів не лише сучасної системи методичних теоретичних знань і вмінь, але й готовності їхнього ефективного застосовування під час педагогічної діяльності, подолання тих ускладнень, які виникають під час практичного використання цих знань у професійній сфері. Незважаючи на активізацію наукових досліджень із цієї проблеми, деякі питання, пов'язані з теоретичним узагальненням процесів формування та розвитку професійних компетентностей учителів математики, залишаються нерозв'язаними. Одним з особливо важливих питань для вищих навчальних закладів є проблема пошуку ефективних шляхів для формування професійної компетентності майбутнього вчителя, що є особливо важливою для вищих навчальних закладів. Ключові слова: медіаосвіта, медіаосвітні технології, підготовка майбутнього вчителя математики, етапи формування інформаційної компетентності, процес підготовки вчителів математики, компоненти інформаційної компетентності, освітній процес, технічні засоби навчання.
doi:10.31392/npu-nc.series5.2020.77.07 fatcat:g3myo656irfzflaqgop6vwgixy