mparatorluktan Cumhuriyete Siyasal Bütünlük ve Ulusalcılık Söylemi The Discourse Of Political Unity And Nationalizm From The Empire To The Republic

Himmet Hülür, Gürsoy Akça, Doç, Afyon Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Öğretim Üyesi, Yrd Doç, Selçuk Üniversitesi, Konya Sağlık, Yüksek Okulu, Öğretim Üyesi
unpublished
ÖZET Uluslaşma yönelimli kapitalist dünya düzeni kendine özgü entelektüel oluşumları da yaratır. Bu düzenin bir parçası olan Osmanlı İmaparatorluğunun son döneminde, kültürel, siyasal ve ekonomik süreçler ulusçu akımların gelişmesini desteklemiştir. Batılı kültürler ve dillerle yakın ilişkilerin ve ticari etkinliklerin artması, buralardaki düşünce akımlarının yayılmasının önünü açmıştır. Verili koşullar içinde çöküşe yaklaşan Osmanlı sistemi içinden tekrar bir siyasal bütünlük yaratma çabaları
more » ... k yaratma çabaları din ve milliyet farklılıklarının neden olacağı güçlükleri dikkate almak zorundaydı. Batılı güçlerle mücadele ederek modernleşmenin en önemli adımı, İmparatorluğun yıkıntıları arasından modern bağımsız bir ulus-devletin inşa edilmesidir. Ondokuzuncu yüzyılın başlarından itibaren modernleşme öncelikle, bir korunma isteği, sömürgeleşmeme ve bağımsız kalma çabasının bir aracı olmuştur. Bu anlamda, Cumhuriyet daha önceden başlayan modernleşme sürecinin, sömürgeci güçlerden bağımsız bir ulus yaratılarak, doruğa ulaşmasıdır. Atatürk'ün öncülüğünde gelişen Türk ulusçuluğunun sahip olduğu orijinal anlam ve misyon öncelikle bu bağımsızlık düşüncesinde temellenmektedir. Çağdaş uygarlık düzeyi kendi başına nihai amaç değildir, nihai amaç bağımsız bir ulusun ve onun özgür bireylerinin varolmasıdır. • ANAHTAR KELİMELER Osmanlı, Siyasal Bütünlük Söylemi, Ulusalcılık, Türk Milliyetçiliği, Bağımsızlık • ABSTRACT The capitalist world order shaped by the trend of nationalization also created its peculiar intellectual formations. In the late period of the Ottoman Empire that had become a part of this order, cultural, political and economic processes supported the development of nationalist movements. The increase of close contacts with Western cultures and languages and the increase of commercial activities had opeened the way for the spread of Western ideological movements. The attempts to recreate a political unity within the collapsing Ottoman system
fatcat:t2pupz46yzehdik23c3ea3lzea