A combination extract of Renshen (Panax Ginseng), Yinyanghuo (Herba Epimedii Brevicornus), Yuanzhi (Radix Palygalae) and Jianghuang (Rhizoma Curcumae Longae) decreases glycogen synthase kinase 3β expression in brain cortex of APPV717I transgenic mice

Jing Shi, Jinzhou Tian, Xuekai Zhang, Chuiyou Zeng, Mingqing Wei, Pengwen Wang, Yongyan Wang
2013 Journal of Traditional Chinese Medicine  
doi:10.1016/s0254-6272(13)60127-2 pmid:23789219 fatcat:ts74gictwfdchg4qnd4on4hnjq