HADİSLERDE "TUZ"UN YERİ VE YAŞAMSAL DENGEDEKİ ROLÜ

MUSA ÇETİN
2016 Journal of International Social Research  
Öz Susuz ve tuzsuz bir dünyada, her şeyin tadının kaçtığı gibi,bu durumda insanın rahatsız olmaması da imkânsızdır. Suyun yetersiz alınması, tuzun az veya fazla kullanılması, dengesiz beslenme ve benzeri nedenlerle vücutta fazla yağlar ve toksinler oluşmakta, bu problemler günümüzde diyet uygulamaları ile çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak esas yapılması gereken vücudun ihtiyacı olan su ve tuz miktarının yeterli ve dengeli alınmasıdır. Bu makalede hayatın hemen her kesiminde yer alan ve
more » ... r alan ve kullanılan tuzun önemi, sağlığa katkısı ve doğal dengedeki rolü ele alınacaktır. Ayrıca tuzun kutsallaştırılması, dinsel bir boyuta çekilmesi ve yer yer hurafelerle anılması konularına açıklık getirilecek veonun İslam kültüründeki yeri ortaya konmaya çalışılacaktır. Abstract Other than the highly probable lack of joy in everything, it would be impossible to for us humans to not be discomforted in a world without Salt and Water. Intoxication and anointment of human body caused by insufficient take of water and salt is an example of these discomforting circumstances. These problems often unraveled by diet procedures which are also discomforting. But what actually necessary is to take the water and salt that have been needed by the body in and adequate and balanced way. In this article, the role in natural balance of salt that takes part nearly in every side of life, the importance of it and the contributions to the health that it makes will be evaluated. Also the sanctification, religiousation and partly its supertitiousation will be clarified and its reality in Islamic culture will be put forth. Giriş "Su hayattır" özdeyişinin yanında "Tuz hayattır" da dense mübalağa edilmiş olmaz. Zira hem üzerinde yaşadığımız Dünya'nın kokuşmaktan kurtulmasında, hem de insan vücudundaki metebolizmal faaliyetlerde, su ve tuzun fonksiyonel işlevinin rolü büyüktür. Dini kaynaklarda zaman zaman su ve tuzun birlikte zikredilmesi, 1 deniz suyunun tuzla çevreyi temiz hale getirmesi, 2 tuzun, vücudumuzda ancak su ile işlerlik kazanması 3 adeta "su hayattır" özdeyişinin "tuz hayattır" ifadesini de kapsadığını göstermektedir. Su ve tuz bu işlevini, denizlerde tuz yoğunluğuyla sağlarken insan vücudunda da ozmosla gerçekleştirir. İnsandaki bütün yaşam olaylarını düzenleyen ozmosla vücutta gerçekleşen bu olay, hücre suyu ile hücrenin içinde bulunduğu vücut suyu arasındaki tuz yoğunluğu farkından doğar. 4 Ozmosla hücre içi ve dışı sirkülasyon devam ederken, oluşan etkileşimle de canlının ihtiyacı olan enerji elde edilir. 5 Eğer su ve tuzun yaşamı netice veren uyumlu birlikteliği ve dengeli alış-verişi olmasaydı hayattan söz etmek de mümkün olmazdı. Hem ayetlerde hem de hadislerde su ve tuza yer verilmiş, fonksiyonları üzerinde vurgu yapılmış, böylece hayat, su ve tuz arasındaki koordinasyona dikkat çekilmiştir. Makale konusunun belirlenmesinde hayat, su ve tuz bağlamındaki bu ilginç özellik önemli bir faktör olmuştur. A. TUZ-İNANÇ İLİŞKİSİ Tuz üzerine birçok kültürde çeşitli seremoni, inanç, algı ve kabuller vardır. Hristiyanlıkta yeni evlenen çiftlerin tuzla kutsanması, Hz. İsa'nın, havarilerine, "Ey yeryüzünün tuzları" diye hitap etmesi, Tevrat'ta "toprağın tuzu, yaratanın öyküsünü anlatsın" ve "Rabbimin önünde ebedi tuz ahdi" ibareleri; ilahi dinlerde de tuzun önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Tevrat'taki bazı ibareler, tuza atfedilen kutsallığı açıkça göstermektedir: "Bütün tahıl sunularını sulayacaksınız. Tanrının sizinle yaptığı anlaşmayı simgeleyen tuzu, tahıl sunularından hiç eksik etmeyeceksiniz. Bütün sunulara tuz katacaksınız." 6 İfadesi
doi:10.17719/jisr.20164317800 fatcat:xlpbwgolzrae7avjyk2kkkouti