3-(2,5-Dihexyl-4-iodo-phenylethynyl)-[1,10]-phenanthroline

Davood Habibi
2005 Molbank  
doi:10.3390/m422 fatcat:tksd2qevbndzlhzjdsehppv4ke