Long-term and permanent capital management for a sustainable financial stability of enterprises

Filipovic Luka
2017 Ekonomija: teorija i praksa  
Sažetak: U trenutku osnivanja svakog preduzeća, vlasnik ili vlasnici, ukoliko više lica osniva preduzeće, u obavezi su da unesu određeni iznos noca ili neke stvari, koje se procenjuju i iskazuju u no čanom iznosu. Tako unesena imo ina čini aktivu preduzeća, dok se, sa druge strane, kao pozicija pasive knjiži sopstveni kapital -trajni kapital. U slučaju uspešnog poslo anja, deo dobitka koji ostane u preduzeću, nakon što se plati porez na dobit i pošto se isplate delo i dobitka vlasnicima, po
more » ... vlasnicima, po ećava sopstveni kapital. Sa druge strane, svaki gubitak uzrokuje smanjenje sopstvenog kapitala. U ovom radu prikazano je na koji način treba upravljati trajnim i dugoročnim kapitalom u cilju uspešne dugoročne nansijske stabilnosti preduzeća. Rad se, pored uvoda i zaključka, sastoji iz tri dela: upravljanje trajnim kapitalom, upravljanje dugoročnim rezervisanjima i upravljanje dugoročnim obavezama. U radu su prikazani praktični primeri knjiženja kao i izračunavanja koe cijenata, odnosno obračuni kamata. Ključne reči: imo ina / sopstveni kapital / kamata / upravljanje obavezama / upravljanje dugoročnim rezervisanjima. UVOD Da bi se jasnije shvatili odgovori na pitanja o kojima će se govoriti u ovom radu, bitno je da se predstave određeni pojmovi koji su u vezi i sa imovinom i sa kapitalom preduzeća. Imovina bi mogla da se de niše kao skup svih subjektivnih imovinskih prava jednog preduzeća. Predmet imovine, iz pravnog aspekta, po pravilu čine stvarna prava, inte-1 EuroAudit d.o.o., Preduzeće za računovodstvo, reziviju i nansijski konsalting,
doi:10.5937/etp1704033l fatcat:7etjab5wirdq5ooy7l6vsourzm