Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thời kì hội nhập quốc tế

Nguyễn Thị Quỳnh Trang
2019 Tạp chí Khoa học  
Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu hiện nay. Quan điểm của Đảng là chủ động hội nhập, phát huy lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh quốc gia. Việt Nam có lợi thế nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, tuy nhiên trình độ chuyên môn, thể lực còn thấp. Bài báo này nhằm phân tích thực trạng, tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
doi:10.54607/hcmue.js.14.2.179(2017) fatcat:btocikqx5bfbdc5rvxyinnlxgu