ESTIMATION OF IMPACT NPP OPERATING MODE IN THE AB-NORMAL SITUATION ON THE ENVIRONMENTAL SAFETY LEVEL OF THE ADJACENT AREAS

Tetiana Mykhailivna Onysymchuk, Oksana Yaroslavivna Tverda
2017 Herald of the National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» Series of «Mining»  
У статті викладено результати аналізу режимів роботи АЕС в нештатних ситуаціях, досліджено основні зовнішні екстремальні фактори впливу на рівень екологічної безпеки прилеглих територій. Встановлено основні причини та наслідки впливу ймовірних аварій. Запропоновані заходи щодо реалізації безпечної експлуатації АЕС. Ключові слова: радіаційна безпека; АЕС; нештатна ситуація; ймовірність події; доза гамма випромінювання. В статье изложены результаты анализа режимов работы АЭС в не-штатных
more » ... , исследованы основные внешние экстремальные факторы влияния на уровень экологической безопасности прилегающих территорий. Установлены основные причины и последствия влияния вероятных аварий. Предложены меры по реализации безопасной эксплуатации АЭС. Ключевые слова: радиационная безопасность; АЭС; нештатная ситуация; вероятность события; доза гамма излучения. The article presents analysis of modes of nuclear power in emergency situations. The main external extreme impacts on the environmental safety of the surrounding area were researched. The basic causes and effects of possible accidents were established. The measures of safe evacuation of nuclear power plant were proposed. Keywords: radiation safety; nuclear power plant; emergency situation; the probability of event; a dose of gamma radiation. Вступ. Як і будь-який великий промисловий комплекс, АЕС є джерелом ризику для навколишнього середовища, який пов'язаний із виробництвом, утримуванням та зберіганням радіоактивних речовин. Основною умовою безпечної експлуатації АЕС та інших радіаційнонебезпечних об'єктів усього світу є принцип ALARA (розумно досяжний низький рівень): будь-який ризик повинен бути знижений настільки, наскільки
doi:10.20535/2079-5688.2017.32.89995 fatcat:3jwq2ay23nag7lozze4z5os6ee