Judical power in the constitutional system of Serbia in the context of international standards

Marijana Pajvancic
2011 Zbornik Radova: Pravni Fakultet u Novom Sadu  
Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 3/2011 7 Оригинални научни рад 342.565(497.11) Др Маријана Пајванчић, редовни професор Правног факултета у Новом Саду О СУДСКОЈ ВЛАСТИ У УСТАВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ У КОНТЕКСТУ МЕЂУНАРОДНИХ СТАНДАРДА 1 Сажетак: Предмет пажње је статус суда и судија у уставном систему Републике Србије. Анализирају се и коментаришу уставна решења која се односе на положај судске власти у уставном систему Републике Србије. У прилогу се указује на непотпуна, неконзистентна
more » ... уна, неконзистентна и противуречна уставна решења која озбиљно доводе у питање статус судске власти у уставном систему, посебно принцип независности суда и судија. Кључне речи: устав, уставни статус судске власти, суд, независност суда, статус судија. Abstract The attention is paid to the status of the courts and judges within the constitutional system of the Republic of Serbia. Constitutional solutions referring to the status of judicial power within constitutional system of the Republic of Serbia have been analyzed and discussed. The enclosure points out deficient, inconsistent and controversial constitutional solutions which seriously question the status of judicial power within the constitutional system, particularly the principle of both courts and judges independence.
doi:10.5937/zrpfns1103007p fatcat:7lli6jaedbcftmsh3v2clmtcby