HISTORICAL DEVELOPMENT OF LEGAL DEONTOLOGY IN THE USSR

V.V. Makarchuk
2020 Porìvnâlʹno-analìtične pravo  
кандидат юридичних наук, асистент кафедри теоретико-правових та соціально-гуманітарних дисциплін факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету У статті аналізуються тенденції розвитку юридичної науки про належне в СРСР з урахуванням існуючих результатів сучасних наукових досліджень і впливу радянської ідеології на наукові знання про деонтологію. Проаналізовано поняття «деонтології» Д. Бентама -англійського філософа і правознавця, засновника філософської
more » ... ника філософської течії утилітаризму та прихильника лібералізму. Зроблено висновок, що радянська ідеологія дуже гальмувала розвиток у вітчизняній літературі наукового знання про деонтологію як важливу етично-соціальну категорію, що давно і широко використовувалося світовою наукою і практикою. Вплив цієї ідеології перетворився в проблему, суть якої полягала в сприйнятті частиною професійної групи радянських науковців поняття «деонтологія» крізь призму ідеологічних заборон. Критика класиками марксизму деонтології як науки про належне була пов'язана з особою Д. Бентама, а не із суттю науки, оскільки основоположник вчення «марксизму», одного із небагатьох філософських учень, яке дає власну цілісну картину навколишнього світу, К. Маркс мав власне бачення різних понять, в тому числі «деонтології», і був противником ідей лібералізму. Відображено спроби закріплення як у законодавстві, так і на міжнародному рівні відповідних вимог до юристів. Розглянуто процес заміни «Вступу до юридичної спеціальності» на «Юридичну деонтологію» як розширену версію попередньої навчальної дисципліни, яка відтоді постійно викладається на юридичних спеціальностях в Україні. Розвиток будь-якого поняття, особливо юридичного, має велике практичне значення для розуміння його суті. Особа юриста тісно пов'язана з її соціальним і правовим статусом. Визначення «статус» використовується в різних словосполученнях: «юридичний статус», «правовий статус», «соціальний або фактичний статус». Зроблено висновок, що в нормативних актах, теоретичній і галузевій літературі, юридичних словниках широкого застосування і визнання набув термін «юридична деонтологія», який відповідає загальним вимогам, встановленим правилами юридичної техніки (терміни повинні бути загальновизнаними, мати стійкий характер, широке застосування). Ключові слова: юридична деонтологія, Д. Бентам, марксизм, радянська ідеологія, особа юриста, правовий статус.
doi:10.32782/2524-0390/2020.1.7 fatcat:hwolbh7u3jhq3ebyqvkw4vicxa