ÖĞRETMEN BAKIŞ AÇILARINA GÖRE OKUL ÖNCESİ YÖNETİCİLERİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER

Özge HACIFAZLIOĞLU
2013 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu araştırma, öğretmen bakış açılarına göre okul öncesi yöneticilerinin sahip olması gereken özellikleri ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmanın veri toplama aşamasında ölçme aracının uygulanması ve odak grup görüşmesi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu, ölçme aracına cevap veren 62 öğretmen ve odak grup tartışmalarına katılan 20 öğretmen olmak üzere, toplam 82 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada nicel veri toplama aracı olarak, Ergin (1996)
more » ... , Ergin (1996) tarafından geliştirilmiş ölçek kullanılmıştır. Önem verilen özelliklerin karşılaştırılmasında aritmetik ortalama değerleri hesaplanmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Gerek ölçme aracına verilen cevaplarda gerekse odak grup görüşmelerinde, "takım ruhu" ve "insana değer verme" okul öncesi eğitim kurumlarının yöneticilerinde bulunması istenilen özellikler olarak belirlenmiştir. "Öncülük ve "Dış görünüş" en düşük değerleri alan boyutlar olarak belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, okul yöneticileri, kişilik özellikleri, okul öncesi eğitim yöneticileri. * Bu araştırmanın nicel verileri, Mery Susmak'ın Özge Hacıfazlıoğlu danışmanlığında tamamlamış olduğu yüksek lisans projesine dayanmaktadır. Abstract The purpose of this study was to examine the views of preschool teachers about the qualities that a preschool administrator should possess. The study was conducted using quantitative and qualitative research methods (Instrument and focus group discussions). 62 teachers responded the survey and 20 teachers participated in the focus group discussions. Therefore a total of 82 teachers constituted the study group. Mixed method was used in the study. Scale developed by Ergin (1996) was used for quantitative data collection. Analysis and comparisons were based on aritmethic means. The qualitative data was analyzed using content analysis."Team spirit" and "attaching importance on the human" were rated as the most desired qualities that an administrator should have while "leading" and "appearance" were rated as the lowest.
doi:10.14520/adyusbd.436 fatcat:i7lv4aennjconcki3ommnjeyha