AĞIR VASITA SÜRÜCÜLERİNİN GÜVENLİ SÜRÜŞLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR DERLEME ÇALIŞMASI

Burcu TEKEŞ, Özgür ŞENER
2020 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Ağır vasıta sürücüleri, kullandıkları aracın özellikleri, zorlu çalışma koşulları ve bu koşullara bağlı çeşitli faktörler sebebiyle hem diğer araç sürücülerinden hem de diğer profesyonel sürücülerden ayrılmaktadırlar. Kullanılan aracın büyüklüğü ve ağırlığı, olası bir kaza anında hem can kaybı riskini arttırmakta hem de ilgili diğer olumsuz sonuçların şiddetini arttırabilmektedir. Bu sebeple ağır vasıta sürücüleri trafik güvenliği açısından özellikle ele alınması gereken bir gruptur. Bu
more » ... manın amacı, ağır vasıta sürücülerinin güvenli sürüşlerini etkileyen bu faktörleri derleyerek, genel bir çerçeve sunmaktır. Trafik güvenliği açısından bakıldığında, ağır vasıta sürücülerinin sürüşleri üzerinde etkisi olan birçok faktör olduğu dikkati çekmektedir. Bu çalışmada yapılan literatür taramasında bu faktörler, demografik etmenler, çalışma koşulları, sürücü yorgunluğu, alkol ve madde kullanımı, fiziksel şartlar ve ergonomi, fiziksel sağlık ve psikolojik faktörler olarak bulunmuştur. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Türkiye'de ağır vasıta sürücüleri ile ilgili yapılan çok az sayıda çalışma olduğu dikkati çekmektedir. Yapılan bu çalışmanın, Türkiye'de ağır vasıta sürücülerinin mevcut durumları hakkında bilgi vermesi ve ileride yapılacak olan çalışmalara ışık tutması hedeflenmektedir. Abstract Heavy vehicle drivers are distinguished from other vehicle drivers and other professional drivers due to the characteristics of the vehicle they use, the difficult operating Bu makale için önerilen kaynak gösterimi (APA 6. Sürüm): Tekeş, B. & Şener, Ö. (2020). Ağır vasıta sürücülerinin güvenli sürüşlerini etkileyen faktörler: Bir derleme çalışması. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1 264 conditions and various factors depending on these conditions. The size and weight of the vehicle used can both increase the risk of fatality and increase the severity of other negative outcomes in the case of a possible accident. For this reason, heavy vehicle drivers are a group that needs to be addressed especially in terms of traffic safety. The purpose of this study is to provide a general framework by compiling these factors which affect the safe driving of heavy vehicle drivers. In terms of traffic safety, it is noteworthy that there are many factors that have an impact on the driving of heavy vehicle drivers. In the present study, these factors were found to be demographic factors, working conditions, driver fatigue, alcohol and substance use, physical conditions and ergonomics, physical health and psychological factors. According to the literature review, it is noteworthy that there are very few studies examining heavy vehicle drivers in Turkey. The present study aims to provide information about the current situation of heavy vehicle drivers in Turkey and it is expected to shed light in studies will do in the future.
doi:10.16953/deusosbil.549325 fatcat:pykmvwx3bzfk7mxjvtcewxbl3u