Eğitim paydaşlarında iş tatmini ve tükenmişlik ilişkisi: Bir meta-analiz

Ali KIŞ, Süleyman Nihat ŞAD, Niyazi ÖZER, Servet ATİK
2016 Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
A meta-analysis of the relationship between burnout and job satisfaction of educational stakeholders * Abstract This meta-analysis study aims to determine the strength (the magnitude and direction) of the relationship between burnout (subscales of emotional exhaustion, depersonalization, and personal accomplishment) and job satisfaction among educational stakeholders. A total of 24 empirical studies meeting the inclusion criteria were included to the study. The number of participants in these
more » ... udies was 7.491. A total of 68 effect sizes (correlations) were calculated for each of the subscales of Maslach Burnout Inventory and in total. The findings of the study indicate that there is a negative correlation, towards moderate level, -0,44 [95% confidence interval -0,57 to -0,30] (random effect) between job satisfaction and burnout total score. Due to medium heterogeneity, moderator analyses for subscales of burnout were also done. Özet Bu çalışmanın amacı meta-analiz yöntemi ile eğitim paydaşlarının yaşadığı tükenmişlik (duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutları) ve iş tatmini arasındaki ilişkinin etki büyüklüğünü ve yönünü belirlemektir. Meta analize Dahil edilme kriterlerini karşılayan 24 ampirik çalışma analize dahil edilmiştir. Bu çalışmalardaki toplam katılımcı sayısı 7.491'dir. Analiz sonucunda Maslach Tükenmişlik Ölçeği toplam puanı ve ölçeğin her bir alt boyutuna ilişkin toplam 68 adet etki büyüklüğü (korelasyon) hesaplanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, ölçek toplam puanı açısından tükenmişlik ile iş doyumu arasında rastgele etkiler modeline göre orta düzeyde negatif bir korelasyon -0,44 [% 95 güven aralığı için -0,57 ile -0,30 A. Kış, S. N. Şad.../EÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 18-1(2016), 163-183 arası] belirlenmiştir. Ortaya çıkan heterojenliğin olası açıklayıcısı olarak tükenmişlik ölçeği alt boyutları için moderator analizleri de yapılmıştır.
doi:10.17556/jef.47774 fatcat:4ul2kvwbmnbp3k2noglrmkjezu