Alıntı Kelimeler Bakımından Türkçe Sözlük

Oğuzhan DURMUŞ
2004 Journal of Turkish Research Institute  
ÖZET Türkçc, tarih içindc birçok dili etkilemiş ve birçok dilden etkilenıniştir. Tllrkiye Türkçesinin sözvarlığını ortaya koymak için Türk Dil Kuruımı tarafından yayımlanan "Türkçe Sözlük" günümüze kadar 9 baskı yapml~tlr. Bu çalışmanın amacı, "Türkçe Sözlük"ün 9. baskısı vcrilerine dayanarak Türkiye Türkçesi'nin diğer dillerden aldığı kelimeleri belirlemektir. ı. GjrjK ültürlerin sınırları olmamasına bağlı olarak t~m topl~lııklar, m.ille~ler ve kültürler bırbırlennden az ya da çok
more » ... da çok etkılenmıştır. Bu etkıleşım, maddi ve manevi kültür ürünlerinde karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde ise, bu etkileşim doruk noktasına ulaşmış ve çeşitlilik kazanmıştır. İnternet, televizyon gibi iletişim araçları, film, dizi, marka, reklam, ağ sayfası vb. etkileyiei-yönlendiriei unsurlarla, ait oldukları toplumun, milletin ve kültürün propagandasını yapmaktadırlar. Günümüzde Dünyayı elel'inden ve yoğun olarak etkileyen Amerikan-İngiliz (Anglo Sakson) ve Avrupa Kültürü'nün bu araçlara en çok sahip olan ve bunları en etkin kuııananlar olduğunu görmekteyiz. Tarihin çeşitli devirlerinde, killtlircl etkileşimin devletlerin siyasal güçlerine doğru orantılı olarak değişik miııetler veya kültürler tarafından gerçekleştirildiğini görmekteyiz. Dilbilim incelemelerinin sonuçlarına göre, herhangi bir dilin diğer dillIerden daha gel işmiş ol ması mümkün değildir.I Buna göre, dil etkileşi mi sürecinele baskın elurumela olabilmenin ilk ve en temel şartı, ekonomik-siyasi üstünlük ve yeterliliktir. Bu cümleden olmak üzere, ingilizce'nin günümüzde hemen hemen bir Ortak Dil (Lingua Franea) haline gelmesi o dilin kendi yeterliliğinelen değil, İngilizce'yi resmi dilolarak kullanan Amerika Birleşik Devletleri'nin, 20. yüzyılın" ekonomik ve siyasi lideri olmasıdır. Kültürel etkileşimin en yoğun olduğu alan dildir. Çünkü dil,gündelik yaşamda en çok kullanılan araç ve en kolayetkilenen sistemdir. Belli bir kavramı, bir nesneyi ya da fiili karşılayamayan dil, türetme yapısı, o dili kullanan toplumun sosyolojik durumu gibi benzeri ölçütlere göre yakınından başlamak üzere (kültürel, siyasi, coğrafi, dil akrabalığı vb.) diğer dillere müracaat eder. Belki de bu alıntılama
doi:10.14222/turkiyat586 fatcat:oqpqhkl47vfjxnk2fb5whfc4sa