BEDESTENLERİN TÜRK TİCARİ MİMARİSİNDEKİ YERİ VE TRABZON BEDESTENİ

Kenan İNAN
1996 OTAM(Ankara  
Giriş Bu makalemizde Anadolu'nun Türk vatanı olması ile beraber bu coğrafyada meydana gelen değişikliklerden ve özellikle Türkler'in kendine has mimari yapılarından ticaret amacı ile kullanılan bedestenlerden bahsetmekteyiz. Öncelikle bu eserin nasıl ortaya çıktığı hakkında bilgi vererek, orijinini değişik görüşler altında tartışmaya çalıştık. Bedestenler özellikle Osmanlı Devleti döneminde gelişen yapı tipleri olduğundan bu dönemde ne gibi vazifeleri üstlendikleri anlatıldı. Osmanlı Devleti
more » ... Osmanlı Devleti zamanında ticari hayatın merkezi durumunda olan bu eserlerin bugünkü durumlarının iç açıcı olmaması ve gereken alakayı görememeleri göz önünde bulundurularak günümüzde ayakta kalan bedestenlerden biri ve değişik özellikleri bünyesinde barındırıp yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Trabzon Bedesteni'nden de ayrıca bahsetmek suretiyle konuya dikkat çekmek istedik. Camiler ve türbeler gibi toplumun direk koruması altında bulunmayan bu mimari eserlere gereken dikkatin gösterilmesi ve yaşatılmasının Türk-lslam kültürünün Anadolu'da varlığını sürdürmesinde büyük katkısı olacağı inancındayız. İnsanlık tarihinde eşya değişimi şeklinde yer alan ticari faaliyetlerin gelişimi, insanlığın ortaya çıkışına kadar götürülebilir. Ticaret, sosyal organizasyonlar ve üretimin gelişmesine paralel olarak gelişmiştir. Ticaretin, medeniyet ve sanatın değişik toplumlar arasında gelişmesinde ve yayılmasında oynadığı rol herkes tarafından kabul edilmektedir. Ticari faaliyetlerin yalnızca yerleşik toplumlarda değil göçebe toplumlarda da yer aldığı bilinmesine rağmen, en gelişmiş ticaret şekillerinin yerleşik toplumlarda olabileceği aşikar-* K.T.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
doi:10.1501/otam_0000000152 fatcat:eszufum7dvgnxpacnwi3npnqsu