OČUVANJE ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA U HRVATSKOJ-faza I i II (CONSERVATION OF FOREST GENETIC RESOURCES IN CROATIA-Phase I and II)

Joso Gračan
unpublished
SAŽETAK: Ovaj pregledni članak obrađuje postupke i rezultate istraživa­ nja Europskog programa za očuvanje i zaštitu šumskih genetskih resursa (EU­ FORGEN) s naglaskom na Hrvatsku. Hrvatska je potpisom 6 rezolucija iz Strasbourga (1990), četiri rezolucije iz Helsinkia (1993) i 2 rezulucije iz Lisa-bona (1998) i uključenjem u program mrežnih istraživanja (EUFORGEN Net­ works), radom na programu i objavljivanjem postignuća o potraj nom gospo­ darenju, zaštiti i očuvanju šuma, dala značajan
more » ... s ostvarivanju progra­ ma u Fazi I. Znanstvenici, istraživači i stručni eksperti svojim nastupima i izlaganjima na međunarodnim skupovima uspješno su predstavljali hrvatsko šumarstvo (bogato iskustvo i tradiciju potrajnog gospodarenja šumama, oču­ vanje i zaštita biološke raznolikosti i šumskih genetskih resursa). Predloženo je Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva da donese odluku o potpisu pisma namjere za članstvo Hrvatske u EUFORGEN mrežnim istraži­ vanjima (EUFORGEN Networks) i u Fazi 11 (2000-2004.), kao i da imenuje nacionalnog koordinatora u vezi s tim. Ministarstvo znanosti i tehnologije tre­ ba osigurati financijsku potporu za godišnju članarinu za 2000. godinu. Kjučne riječi: šumski genetski resursi, očuvanje, Faza I i Faza II, mrežni planovi, Hrvatska, EUFORGEN, 1PGR1. PREDGOVOR-(Preface) Međunarodni institut za biljne genetske resurse (IPGRI) je autonomna međunarodna znanstvena orga­ nizacija s potporom konsultativne grupe za međuna­ rodna poljoprivredna istraživanja (CHIAR). Temeljne zadaće Međunarodnog instituta za biljne genetske re­ surse su unapređenje očuvanja i uporabe genetskih raz­ nolikosti biljnih resursa na dobrobit sadašnjih i budu­ ćih generacija. Sjedište IPGRI-a je u Rimu, Italija s uredima u 15 zemalja širom svijeta. Institut djeluje na tri programa: (1) biljni genetski resursi, (2) međunaro­ dna potpora i (3) međunarodna mreža za unapređenje proizvodnje banana i vrsta roda Plantago (INIBAP). Međunarodni status IPGRI-a utvrđenje osnivačkim sporazumom koji je do siječnja 1998. godine ratificira­ lo 45 različitih zemalja. Republika Hrvatska do sada ni­ je ratificirala ovaj sporazum, iako u ovim istraživanji-* Dr. sc. Joso Gračan, Šumarski institut, Jastrebarsko ma sudjeluje od 1994. godine. Financijsku potporu za ova istraživanja osiguralo je 48 zemalja i 18 međunaro­ dnih organizacija, fondova i banaka, među kojima je i Hrvatska. Europski program za šumske genetske resurse (EU­ FORGEN) osnovan je radi suradnje između europskih zemalja s ciljem učinkovitog osiguranja očuvanja i po-trajne uporabe šumskih genetskih resursa. Program je utemeljen na osnovi Rezolucije S 2 Ministarske konfe­ rencije o zaštiti europskih šuma, koja je održana u Strassbourgu, Francuska, 1990. godine. Program fi­ nanciraju zemlje članice, a IPGRI koordinira rad zajed­ no s Odjelom za šumarstvo FAO-a. Njihova je zadaća objavljivanje informacija i raznih inicijativa u svezi sa suradnjom. Program funkcionira u obliku mrežnih pla­ nova u kojima šumarski genetičari i drugi specijalisti rade zajednički na analizi i razmjeni informacija za iz­ bor vrsta drveća. Mrežni planovi doprinose izradi razli­ čitih strategija za očuvanje šumskih ekosustava. Člano-503
fatcat:rr5p5ypdwrcv7htzir3l4wd35a